Наші автори

Слоньовська Ольга Володимирівна Слоньовська Ольга Володимирівна
Кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри української літератури. ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника».
Коло наукових інтересів: літературознавча проблематика.
Slon'ovska Olha
The Candidate of pedagogical sciences, docent, professor of Ukrainian literature Department. SHEE "Precarpathian University named after Vasyl Stefanyk".
Research Interests: the literary criticism problems.
 
Солодка Анжеліка Костянтинівна Солодка Анжеліка Костянтинівна
Доктор педагогічних наук, професор кафедри перекладу. Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського.
Коло наукових інтересів: проблеми перекладу у кроскультурному контексті.
Solodka Anzhelika
Doctor of Sciences, Professor of Translation Department. Mykolaiv V.O.Sukhomlynsky National University.
Research Interests: problems of translation in cross-cultural context.
 
Солощенко Аліна Анатоліївна Солощенко Аліна Анатоліївна
Магістр. Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського.
Коло наукових інтересів: літературознавча проблематика.
Soloshchenko Alina
Master's Degree in Philology. Mykolaiv V.O.Sukhomlynsky National University.
Research Interests: the literary criticism problems.
 
Тарануха Єлизавета Валеріївна Тарануха Єлизавета Валеріївна
Аспірантка 3 року навчання (порівняльне літературознавство). Національний університет «Києво-Могилянська академія».
Коло наукових інтересів: канадська й українська поезія, ідентичність, методики викладання мови як іноземної, викладання української як іноземної, психологія педагогіки.
Taranukha Yelyzaveta
3d-year Ph.D student (Comparative Literature). The National University of Kyiv-Mohyla Academy.
Research Interests: Canadian and Ukrainian poetry, identity, methods of teaching foreign languages, teaching Ukrainian as foreign language, psychology of pedagogics.
 
Ткаченко Анатолій Олександрович Ткаченко Анатолій Олександрович
Доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури, теорії літератури та літературної творчості. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Коло наукових інтересів: питання теорії літератури, зокрема поетики і стилістики, творчість шістдесятників, їх попередників і наступників, віршознавство, художня мова та культура мови, художня література і кіно (інтермедіальність).
Tkachenko Anatoliy
Doctor of Philological Sciences, Professor of Ukrainian literature, Literary Theory and Lliterary Works Department. Taras Shevchenko Kyiv National University
Research Interests: theory of literature and art of the sixties, the artistic language and culture of language, literature and film (intermedialnist).