Наші автори

Родіонова Інна Григорівна Родіонова Інна Григорівна
Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури. Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського.
Коло наукових інтересів: літературознавча проблематика.
Rodionova Іnna
Candidate of Philological Sciences, Assistant Professor of Ukrainian Language and Literature Department. Mykolaiv V.O.SuKhomlynsky National University.
Research Interests: the problems of literary criticism.
 
Розмариця Світлана Анатоліївна Розмариця Світлана Анатоліївна
Аспірант. Херсонський державний університет.
Коло наукових інтересів: літературний процес 20-30-х років ХХ століття, поетика художнього твору.
Rozmarytsia Svitlana
Рost graduate student. Kherson State University.
Research Interests: the literary process 20-30 years of the twentieth century,fiction literature poetics.
 
Руссова Владлена Миколаївна Руссова Владлена Миколаївна
Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології, теорії та історії літератури. Чорноморський національний університет імені Петра Могили.
Коло наукових інтересів: історія давньої української літератури, медієвістика, український історичний роман.
Russova Vladlena
Ph.D., Assistant Professor of Ukrainian philology, Theory and History of Literature Department. Petro Mohyla Black Sea National University.
Research Interests: history of Ukrainian literature, medieval studies, Ukrainian historical novel.
 
Салата Оксана Олексіївна Салата Оксана Олексіївна
Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України. Київський університет імені Бориса Грінченка.
Коло наукових інтересів: iсторія Другої світової війни: інформаційні процеси на окупованих територіях; історія світової цивілізації та цивілізаційний розвиток України.
Salata Oksana
Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of Ukrainian History Department. Borys Grinchenko Kyiv University.
Research Interests: the history of World War II: information processes in the occupied territories; history of world civilization and civilization development of Ukraine.
 
Свєточева Світлана Миколаївна Свєточева Світлана Миколаївна
Bикладач кафедри англійської філології. Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського.
Коло наукових інтересів: лексико-семантичний склад німецької мови.
Svietocheva Svitlana
Lecturer of English Philology department. Mykolaiv V.O.Sukhomlynsky National University.
Research Interests: lexical-semantic structure of the German language.