Наші автори

Мхитарян Ольга Дмитрівна Мхитарян Ольга Дмитрівна
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики навчання мови та літератури. Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського.
Коло наукових інтересів: проблеми методики літератури.
Mkhytaryan Olha
Candidate of Pedagogical Sciences, Assistant Professor of Ukrainian Language and Literature Department. Mykolaiv V.O.Sukhomlynsky National University.
Research Interests: the problems of literature methods of teaching.
 
Насалевич Тамара Василівна Насалевич Тамара Василівна
Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.
Коло наукових інтересів: стилістика мови, німецька філологія, аналіз тексту.
Nasalevich Tamara
The Candidate Degree in Philology, assistant professor of the Department of English Philology and Methods of Teaching English. Melitopol State Pedagogical University named after Bogdan Khmelnitskiy.
Research Interests: stylistics of the language, German philology, text analysis.
 
Орлова Олена Вячеславівна Орлова Олена Вячеславівна
Кандидат культурології, доцент кафедра соціально-гуманітарних дисциплін. Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв.
Коло наукових інтересів: лінгвокультурологія, переклад, лінгвокраїнознавство, проблема перекладності та непекладності в контексті мовної картини світу.
Orlova Olena
Candidate of Culturology, Assistant Professor of Social Sciences and Humanities Department. Mykolaiv Branch of Kyiv National University of Culture and Arts.
Research Interests: linguaculturology, translation, country studies, the problem of translatability and non-translatability in the context of the language picture of the world.
 
Підгорна Оксана Михайлівна Підгорна Оксана Михайлівна
Викладач української мови та літератури, основ загальної та медичної психології, практичний психолог. Миколаївський базовий медичний коледж. Аспірантка I року навчання програми підготовки докторів філософії Криворізького державного педагогічного університету.
Коло наукових інтересів: психоаналітичний та екзистенційний дискурси у літературознавстві, моделювання пограничних психічних та фізичних станів у текстах художньої літератури, сучасний історико-літературний процес та явище «магічного реалізму» у новітній українській літературі, прозова творчість Марії Матіос.
Pidgorna Oksana
Тeacher of the Ukrainian language and literature, the basics of general and medical psychology, practical psychologist. Mykolaiv Basic Medical College. Postgraduate Student I year of studying the program of Doctor of Philosophy Kryvy Rih State Pedagogical University.
Research Interests: the рsychoanalytic and existential discourses in literary criticism, modeling of boundary mental and physical states in the texts of fiction, modern historical and literary process and the phenomenon of "magical realism" in modern Ukrainian literature, the prose of the work of Maria Matios.
 
Підопригора Світана Володимирівна Підопригора Світана Володимирівна
Кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Коло наукових інтересів: українська експериментальна проза, інтермедіальні процеси в літературі.
Pidoprygora Svitlana
The Candidate Degree in Philology, Аssistant professor, Doctorate in the Department of History of Ukrainian Literature, Theory of Literature and Literary Creativity. Taras Shevchenko National University of Kyiv.
Research Interests: Ukrainian experimental literature, intermedial process in literature.