Наші автори

Кузьменко Володимир Іванович Кузьменко Володимир Іванович
Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри романо-германських мов. Національна академія Служби безпеки України.
Коло наукових інтересів: епістолографія, проблеми художнього перекладу, створення підручників і навчальних посібників з української та зарубіжної літератури для вищих навчальних закладів України, літературна критика.
Kuzmenko Volodymyr
Doctor of Philology, Professor, Head of Romanic and Germanic Languages Department. National Academy of the Security Service of Ukraine
Research Interests: Epistolography, problems of literary translation, literary criticism
 
Ліпісівіцький Микола Леонідович Ліпісівіцький Микола Леонідович
Кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри германської філології та зарубіжної літератури. Житомирський державний університет імені Івана Франка.
Коло наукових інтересів: історія та теорія драми, німецька література, сучасна драма і театр, художній переклад.
Lipisivitskyi Mykola
The Candidate Degree in Philology, assistant professor, doctoral candidate at the Department of Germanic Philology and Foreign Literature. Zhytomyr Ivan Franko State University.
Research Interests: history and theory of drama, German literature, contemporary drama and theatre, literary translation.
 
Літак Антоніна Михайлівна Літак Антоніна Михайлівна
викладач кафедри англійської філології. Ужгородський національний університет.
Коло наукових інтересів: методика викладання англійської мови, комунікативна лінгвістика, освітній дискурс, теорія та практика перекладу, сучасна світова література.
Litak Antonina
Lecturer the department of english philology. Uzhhorod National University.
Research Interests: English language teaching methodology, communicative linguistics, educational discourse, theory and practice of translation, Modern World Literature.
 
Майстренко Людмила Володимирівна Майстренко Людмила Володимирівна
Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов. Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського.
Коло наукових інтересів: міжнаціональнa комунікація.
Maystrenko Lyudmila
Candidate of Philological Sciences, senior lecturer of Foreign Languages Department. Mykolaiv V.O.Sukhomlynsky National University.
Research Interests: international communication.
 
Марчак Тетяна Андріївна Марчак Тетяна Андріївна
Кандидат філологічних наук, асистент кафедри журналістики. Кам’янець-подільський національний університет імені Івана Огієнка.
Коло наукових інтересів: літературознавча проблематика.
Marchak Tetiana
Candidate of Philological Sciences, Assistant at the Chair of Journalism. Kamianets-Podil’s’kyy National University named after Ivan Ogiyenko.
Research Interests: literary criticism problems.