Наші автори

Ковальчук Наталя Павлівна Ковальчук Наталя Павлівна
Аспірантка кафедри світової літератури та культури імені В.О.Мішукова. Херсонський державний університет.
Коло наукових інтересів: українська література І половини ХХ ст., текстологічні студії.
Kovalchuk Natalia
Рost graduate student. Kherson State University.
Research Interests: Ukrainian literature of the first half of the twentieth century, the textual studies.
 
Кордонець Олександр Анатолійович Кордонець Олександр Анатолійович
Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури. Ужгородський національний університет.
Коло наукових інтересів: українська література ХІХ – ХХ століть.
Kordonets Oleksander
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Department of Ukrainian literature. Uzhhorod National University.
Research Interests: Ukrainian literature of the XIX - XX centuries.
 
Кореновська Ірина Леонідівна Кореновська Ірина Леонідівна
Магістр. Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського.
Коло наукових інтересів: сучасна українська антиутопія.
Korenovska Iryna
Master's Degree in Philology. Mykolaiv V.O.Sukhomlynsky National University.
Research Interests: modern Ukrainian antiutopia.
 
Корнієнко Ірина Анатоліївна Корнієнко Ірина Анатоліївна
Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури. Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського.
Коло наукових інтересів: проблеми ономастики й акцентології української мови.
Kornienko Iryna
Candidate of Philological Sciences, Assistant Professor of Ukrainian Language and Literature Department. Mykolaiv V.O.Sukhomlynsky National University.
Research Interests: problems onomastics and accentology in Ukrainian language.
 
Кузьма Оксана Юріївна Кузьма Оксана Юріївна
Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури. Ужгородський національний університет.
Коло наукових інтересів: філософія літератури, українська драматургія кінця ХІХ - початку ХХІ ст.
Kuzma Oksana
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Department of Ukrainian literature. Uzhhorod National University.
Research Interests: philosophy of literature, Ukrainian drama of the late XIX - early XXI century.