Наші автори

Горболіс Лариса Михайлівна Горболіс Лариса Михайлівна
Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури. Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
Коло наукових інтересів: проблема національної самобутності українського письменства, проблеми народознавства, культурології, порівняльного літературознавства.
Horbolis Larysa
Doctor of Philology, Professor, Head of the Chair of Ukrainian Literature. A.S.Makarenko State Pedagogical University of Sumy.
Research Interests: problem of national identity in Ukrainian literature, problems of ethnology, cultural studies, comparative literature.
 
Грищенко Олександр Володимирович Грищенко Олександр Володимирович
Кандидат філологічних наук. Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського.
Коло наукових інтересів: сучасний український літературний процес, історична пам’ять у контексті сучасної української прози, художня рецепція урбаністики.
Hryshchenko Oleksandr
Candidate of Philological Sciences (Doctor of Philosophy). Mykolaiv V.O.Sukhomlynsky National University.
Research Interests: Ukrainian modern literary process, historical memory in the context of modern Ukrainian literature, art reception urbanism.
 
Гузенко Світлана Валентинівна Гузенко Світлана Валентинівна
Кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики навчання мови та літератури. Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського.
Коло наукових інтересів: лінгвістика тексту, мова мас-медіа, комунікативний, структурно-семантичний аспекти вивчення мови.
Huzenko Svitlana
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of Methods of Teaching Language and Literature Department. Mykolaiv V.O.Sukhomlynsky National University.
Research Interests: text linguistics, language media, communicative, structural and semantic aspects of language learning.
 
Гурдуз Катерина Олександрівна Гурдуз Катерина Олександрівна
Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української і зарубіжної літератури. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.
Коло наукових інтересів: порівняльне літературознавство, українська і зарубіжна література ХХ – ХХІ ст., (анти)воєнний роман.
Gurduz Kateryna
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department of Ukrainian and Foreign Literature. Melitopol State Teachers’ Training University named after Bohdan Khmelnytskyi.
Research Interests: сomparative Literature, Ukrainian and foreign literature of XX - XXI century, the (anti)war novel.
 
Добіжа Надія Вікторівна Добіжа Надія Вікторівна
Кандидат педагогічних наук, асистент кафедри методики навчання іноземних мов. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.
Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов і культур, психологія розвитку особистості у процесі навчання та виховання.
Dobizha Nadiia
Assistant Professor at the Department of foreign languages teaching methods. Vinnitsa State Pedagogical University named after Mikhail Kotsiubynsky.
Research Interests: Methods of teaching of foreign languages and cultures, psychology of personality development in the process of education and upbringing.