Наші автори

Абабілова Наталія Миколаївна Абабілова Наталія Миколаївна
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри перекладу. Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського.
Коло наукових інтересів: проблеми перекладознавства.
Ababilova Nataliia
Ph.D., Associate Professor of Translation Department. Mykolaiv V.O.Sukhomlynsky National University.
Research Interests: problems of Translation.
 
Арпентьєва Маріям Равілівна Арпентьєва Маріям Равілівна
Доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології розвитку та освіти. Калузький державний університет імені К.Е.Циолковського
Коло наукових інтересів: психологія, філософія, лінгвістика, юстиція, менеджмент, екологія.
Arpentieva Mariam
Doctor of Psychological Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Development and Education Psychology. Tsiolkovskiy Kaluga State University
Research Interests: psychology, philosophy, linguistics, justice, management, ecology.
 
Баденкова Вікторія Миколаївна Баденкова Вікторія  Миколаївна
Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури. Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського.
Коло наукових інтересів: семантика і лінгвістика української мови, історія мови.
Badenkova Viktoriia
Candidate of Philological Sciences, Assistant Professor of Ukrainian Language and Literature Department. Mykolaiv V.O.Sukhomlynsky National University.
Research Interests: semantics and linguistics of Ukrainian language, history of language
 
Бойко Інна Олександрівна Бойко Інна Олександрівна
старший викладач кафедри російської мови і літератури. Київський національний лінгвістичний університет.
Коло наукових інтересів: комунікативна лінгвістика, методика викладання української та російської мов як іноземних.
Boiko Inna
Senior Lecturer of the Department of the Russian and Ukrainian languages. Kyiv National Linguistic University.
Research Interests: Communicative linguistics, teaching Ukrainian and Russian languages as a second language.
 
Бужикова Тетяна Олександрівна Бужикова Тетяна Олександрівна
Аспірант. Херсонський державний університет.
Коло наукових інтересів: особливості художньої інтерпретації національного минулого в українській історичній прозі початку XX ст., провідні тенденції розвитку української художньої козакіани в історико-пригодницькій повісті 20-30-х XX ст., рецепція історичних подій і постатей в українській літературі.
Buzhykova Tetiana
Рost graduate student. Kherson State University.
Research Interests: Ukrainian historical prose of the beginning of the XX-th century.