Вимоги до публікацій

Редколегія приймає до друку статті українською, англійською, російською, іншими слов’янськими мовами обсягом від 6 до 12 сторінок, які відповідають тематичним напрямам електронного видання. Періодичність виходу журналу – двічі на рік (травень, листопад). Кожен з авторів отримує сертифікат про публікацію матеріалів із зазначенням вихідних даних видання.

 

Вимоги до оформлення статей

Загальні вимоги. До друку приймаються статті, огляди, рецензії, які раніше не були опубліковані. Всі матеріали розглядає редакційна колегія  часопису та рецензують фахівці. Автори несуть відповідальність за зміст поданих матеріалів, а також – за етику цитувань праць.

Статті та інші матеріали надсилаються на електронну адресу редакції text-intertext@ukr.net у вигляді файлу, що сформований у текстовому редакторі MicrosoftWord 2003 (2007) і збереженого з розширенням doc (docx). Ім’я файлу надається за прізвищем автора (наприклад: Іваненко_стаття, Іваненко_рецензія). Якщо стаття має кілька авторів, то вказується прізвище лише першого автора. Завірусовані файли не приймаються й не розглядаються. Автори без наукового ступеня надсилають на адресу редакції відскановану рецензію наукового керівника.

Технічні вимоги. Формат сторінки А 4 (210х297 мм.). Поля сторінки з усіх боків – 2 см. Відступ абзацного рядка – 1,25 см. Міжрядковий інтервал – півтора (1,5). Сторінки не нумеруються. Шрифт – Times New Roman. Розмір кегля (символів) – 14. Текст набирається без переносів. Необхідно використовувати однотипні лапки («….»). Здійснюючи набір тесту, варто розрізняти символи дефісу (-) і тире (–). Виноски в кінці сторінки (статті) не допускаються.

Автори статей повністю відповідають за достовірність викладених фактів, цитат, посилань. Тексти іноземною мовою мають бути оформлені граматично та лексично правильно. Редакційна колегія збірника залишає за собою право відбору та редагування надісланих матеріалів.

Вимоги до структури статті

Матеріали розташовуються в такій послідовності: перший рядок – індекс УДК (окремий абзац із вирівнюванням по лівому краю); у наступному рядкові подаються ім’я та прізвище автора / авторів (окремий абзац із вирівнюванням по правому краю, напівжирним шрифтом); далі – назва установи чи організації, з якої надіслані матеріали, їх місцезнаходження (окремий абзац із вирівнюванням по правому краю); новий рядок – адреса електронної поштової скриньки (окремий абзац із вирівнюванням по правому краю). Наступний рядок – дублюються ім’я та прізвище автора / авторів англійською мовою. Під ним – англійською мовою вказуються назва установи чи організації, з якої надіслані матеріали, їх місцезнаходження (окремий абзац із вирівнюванням по правому краю). Назва статті подається великими літерами, напівжирним шрифтом (окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру). У наступному рядку подається її переклад англійською мовою. Після назви – анотація (3-4 речення) та ключові слова (не більше 5) мовою статті та англійською мовою. Після анотацій розміщується текст статті. Інтервали між інформаційними блоками заголовка статті встановлюються в режимі «Авто» (див. зразок).

Структура статті повинна містити такі елементи:

 • Вступна частина: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими практичними завданнями.
 • Формулювання мети статті (визначення завдань).
 • Огляд останніх досліджень та публікацій, на які спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття.
 • Виклад власне матеріалу дослідження. Виділення головного в тексті роботи.
 • Висновки дослідження та перспективи подальших розвідок в означеному напрямкові.

Бібліографічні посилання в тексті подаються у квадратних дужках. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяють комою з пробілом, номера джерел – крапкою з комою, напр.: [5], [6, 123] [5; 34]. У реченні крапка ставиться після дужок посилань.

Список використаної літератури розташовується в алфавітному порядку в кінці статті через один рядок. Бібліографічний опис подається відповідно до вимог національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Після оригінального списку літератури подається його повна транслітерація латиною.

Зразок оформлення

УДК 821.161.2-3.09

Валентина Іваненко

Львівський національний університет

м. Львів, Україна

ivanenko_vm@yandex.ru



Valentyna Іvanenko

Lviv National University

Lviv, Ukraine

НАЗВА СТАТТІ

 

NAME OF THE ARTICLE

Анотація

Ключові слова  

 

Summary  

Key words 

 

Текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Клеменсен О. Літо-АТО. Київ : Люта справа, 2015. 320 с.
  2. Менцвель А. Антропологічна уява. Київ : Юніверс, 2012. 380 с.

 

REFERENCES

 1. Klemensen O. (2015). Lito-ATO [Summer-ATO]. Kyiv: Lyuta sprava, 320 s. [in Ukrainian].
 2. Mentsvel? A. (2012). Antropolohichna uyava [Anthropological imagination]. Kyiv: Yunivers, 380 s. [in Ukrainian].

  Стаття надійшла до редакції 17.03.2017 р.

 

 

Завантажити нові вимоги до оформлення бібліографії
Завантажити вимоги до оформлення транслітерації списку літератури

Відомості про автора / авторів

У кінці статті на окремому аркуші подаються відомості про автора / авторів, оформлені у вигляді таблиці.  

Прізвище, ім’я, по батькові

Українською

 

Англійською

 

Російською 

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Українською

 

Англійською

 

Російською

 

Місце роботи (повна назва організації), посада

Українською

 

Англійською

 

Російською

 

Коло наукових інтересів (українською, англійською, російською)

 

 

Тематична рубрика журналу

 

 

Повна назва статті

Українською

 

Англійською

 

Російською

 

Розгорнена анотація статті (150-250 слів)

Українською

 

Англійською

 

Російською

 

Адреса, телефон (факс), е-mail

 

 

Примітки

 

 За бажанням автор / автори можуть надіслати своє фото для розміщення у розділі електронного видання «Наші автори».

 Фінансові умови

Публікація статей в електронному виданні здійснюється за рахунок авторів. Статті оплачуються у розмірі – 280 грн. незалежно від обсягу публікації. Вартість оплати для закордонних авторів становить 25 €. Кошти витрачаються на друк сертифікатів, виготовлення макету журналу, коректорську роботу  та підтримку сайту.

Оплата статті у межах України здійснюється шляхом переказу коштів на СПД Румянцева Анна Валеріївна Р/р 2600701287973 в МВ ЦФ ПАТ «КРЕДОБАНК» МФО 325365 код ЄДРПОУ 2581011240 призначення платежу: за поліграфічні послуги від ПІБ. Закордонні автори можуть оплатити вартість розміщення матеріалів, скориставшись міжнародними платіжними системами «Western Union», «MoneyGram», «Contact», «Золотая корона», «Колибри», «Лидер» тощо. Кошти необхідно відправляти на ім’я відповідального секретаря збірника (Бондар Людмила Олександрівна, Миколаїв, Україна). Після здійснення переказу слід повідомити його номер, надіславши відповідного листа на електронну скриньку редакції збірника.

Переказ коштів здійснюється з урахуванням комісії банку, яку сплачує автор статті. Під час переказу коштів просимо вказати прізвище та ініціали особи, від якої надходить грошовий переказ.

Відсканована копія квитанції про оплату статті надсилається на електронну адресу редакції text-intertext@ukr.net

Статті докторів наук без співавторства друкуються безкоштовно.

Редколегія журналу буде вдячна за дотримання всіх правил оформлення та умов публікації матеріалів. Авторам, які розмістили статтю в електронному виданні, надається 10% знижка на всі наступні публікації.

Сподіваємося на цікаву та продуктивну співпрацю.