ВИПУСК 1(3), 2018

ЗМІСТ

Кеба Олександр
ПАНОРАМА ТА ТОНКОЩІ ПРОЦЕСУ ПИСЬМА В ІСТОРІЇ ФРАНЦУЗЬКОГО РОМАНУ (Рецензія на монографію Павленко Ю. Ю. «Чорнильна історія. Письмо про Себе фікційного суб’єкта (на матеріалі французького роману XVIII – поч. ХХІ ст.)» (Київ: Вид. центр КНЛУ, 2018. 416 с.)
Keba Oleksandr
PANORAMA AND INTRICACIES OF THE WRITING PROCESS IN THE FRENCH NOVEL HISTORY (Review of J. Pavlenko's monograph «Ink History. Self-writing of the Fictional Subject (based on the material of the XVIII – early XXI century French novel)» (Kyiv: Publishing center KNLU, 2018. 416 p.)
Детальніше »
Корнієнко Ірина, Єфімовська Оксана
ОНОМАСТИЧНА ПАЛІТРА ПРОЗОВОЇ ТВОРЧОСТІ ЛЮКО ДАШВАР
Korniіenko Irina, Yefimovska Oksana
ONOMASTIC PALETTE OF PROSE ART OF LIUKO DASHVAR
Детальніше »
Кривопишина Анна
ОСОБЛИВОСТІ НАРАТИВНОЇ СТРУКТУРИ ПСИХОБІОГРАФІЧНОГО РОМАНУ CТЕПАНА ПРОЦЮКА «ТРОЯНДА РИТУАЛЬНОГО БОЛЮ»
Kryvopyshyna Anna
THE NARRATIVE STRUCTURE OF THE PSYCHOBIOGRAPHIC NOVEL «THE ROSE OF RITUAL PAIN» BY STEPHAN PROTSYUK
Детальніше »
Максимчук-Макаренко Світлана
У ПОШУКАХ ПІДТЕКСТОВИХ СМИСЛІВ… (Рецензія на монографію Фоки М. В. «Поетика підтексту в літературно-художніх системах Сходу і Заходу» (Кропивницький: МПП «Антураж А», 2018. 544 с.)
Maksymchuk-Makarenko Svitlana
IN THE SEARCH OF SUBTEXT MEANINGS… (Review of the monograph by Foka M.V. «Subtext Poetics in the Literary and Artistic Systems of the West and the East» (Kropyvnytskyi: MPP «Anturazh A», 2018. 544 p.)
Детальніше »
Малиновський Артур
УРЕЧЕВЛЕНИЙ СВІТ ЛІТЕРАТУРИ, АБО ВІД МІКРОПОЕТИКИ ДО АНТРОПОЛОГІЇ ТЕКСТУ (Рецензія на монографію Городнюк Н. А. Res incognita: семіотика речі у східнослов’янському романі першої половини ХIХ століття. Дніпро : Свідлер А. Л., 2017. 560 с.)
Malynovs’kyj Artur
OBJECTIVE WORLD OF LITERATURE, OR FROM MICROPETHY TO ANTROPOLOGY OF THE TEXT (Review of the monograph by Gorodnyuk N. А. Res incognita : semiotics of the thingin the East Slavic novel of the first half of the nineteenth century. Dnepr : Svidler A. L., 2017. 560 p.)
Детальніше »