Бондар Людмила
ЖАНР КОМЕДІЇ У ДРАМАТУРГІЇ Я. ВЕРЕЩАКА
Анотація
У статті зроблено спробу розкрити специфіку формування жанру комедії у драматургії письменника. Дослідження специфіки комічного здійснюється шляхом аналізу архітектоніки п’єс, образної системи, категорії конфлікту. Визначається функціональне навантаження прийому «театру в театрі» у творенні іронічного дискурсу. З’ясовуються передумови трансформації жанру комедії у творчості митця.

Bondar Lydmila
GENRE COMEDIA IN DRAMATURGY OF Y. VERESCHAK
Annotation
The article is an attempt to reveal the specifics of the formation of the genre comedy in the drams of writer. The study specific comic is done by analyzing architectonic pieces of text, of the image system, the categories of conflict. Determined by functional load taking «theater in the theater» in the process of creating an ironic discourse. Set prerequisites transforming comedy genre in the artist.
Завантажити документ