Варданян Марина
ІМАГОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ В ЛІТЕРАТУРІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНСЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ ХХ ст.
Анотація
Ця стаття продовжує цикл публікацій автора, присвячених літературі для дітей та юнацтва української діаспори ХХ століття, та є частиною більш широкого дослідження. Стаття ґрунтується на трьох проблемних вузлах. Перший аспект зосереджений на моделях негативного вияву Чужого у творах для дітей та юнацтва письменників української діаспори. Тут розкриття гетеро-образу пов’язано з викриттям тоталітаризму, фашизму, расизму, колоніалізму. Другий момент спрямований на розкриття інонаціональних культур, що визначало позитивні вияви Чужого. Це стало своєрідною спробою письменників української діаспори надати голосу тим культурам, що під впливом імперій приречені на мовчання. Третій мотив пов'язаний з осмисленням амбівалентності досвіду Чужого до культури Свого, у цьому випадку українського. Тут простір Чужого освоювався, наповнювався українським змістом. Різні імагологічні моделі, що втілені у творах для дітей письменників української діаспори, є результатом естетичного осмислення чужорідного середовища вигнанців з України. Те, що, на думку письменників української діаспори, є загрозливим для української ідентичності – отримувала оцінок небезпечного й викривалося. Там, де культура емігрантів підтримувалася, зокрема через державну політику таких країн як Канади й США, простір Чужого наповнювався українським змістом.

Vardanian Maryna
IMAGOLOGICAL MODELS IN THE CHILDREN’S LITERATURE OF UKRAINIAN WRITERS ABROAD IN THE 20TH CENTURY
Annotation
This article continues author’s cycle of papers, dealing with the Ukrainian Diaspora children’s literature of the 20th century, and is a part of more extensive research. The article is based on three problem keynotes. The first aspect focuses on the models of the negative expression of the Other in the works for children and youth of Ukrainian Diaspora writers. Here, the discovery of the hetero-image is linked to exposing totalitarianism, Nazism, racism, colonialism. The purpose of the second point is the discovery of foreign national cultures which designated positive expression of the Other. It became a kind of attempt by Ukrainian Diaspora writers to give a voice to those cultures that are doomed to silence under the influence of the empires. The third motive is related to understanding the ambivalence of the Other’s experience towards the culture of the Self, in this case, the Ukrainian one. Here, the space of the Other was being mastered, was filled with Ukrainian content. Different imagological models actualized in the works for children by the Ukrainian Diaspora writers are the result of aesthetic comprehending the foreign environment by expatriates from Ukraine. Things the Ukrainian Diaspora writers believed to be threatening to the Ukrainian identity, were assessed as dangerous, and exposed. Where the culture of emigrants was supported, in particular through the state policy of countries such as Canada and the United States of America, the space of the Other was filled with Ukrainian content.
Завантажити документ