Лисанець Юлія
ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ У ДЗЕРКАЛІ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ США
Анотація
Література і медицина – глибоко антропоцентричні, онтологічно споріднені та іманентно взаємопов’язані галузі, у центрі яких – прагнення зрозуміти Людину і (по-своєму) зцілити її. В основі медицини і літератури лежить процес діагностики: медицина спрямована на виявлення патологічних станів людського тіла, у той час як література є потужним засобом викриття вад людського суспільства. Літературно-медичний дискурс – це результат проникнення концептосфери медицини у площину художнього твору з метою переосмислення фундаментальних питань про людину і пошуку відповідей на них – взаємини між людьми, ставлення до Іншого і погляд на власне «Я», самовдосконалення і пошуки самого себе, прагнення зрозуміти людину у ключових проекціях «Я» – у модусах здоров’я, хвороби та одужання. У статті простежено основні етапи в історії медицини США та особливості їх відображення у творчості американських письменників XIX-XX ст. Розглянуто вплив програмного документу “Доповідь Флекснера” (1910) на розвиток медицини і художньої прози США. Проаналізовано роль літературно-медичного дискурсу в системі американської прози XIX-XX ст. У ході дослідження встановлено, що історія медицини Сполучених Штатів Америки віднаходить яскраве відображення у літературній творчості сучасників на кожному етапі її становленні і розвитку. Естетико-філософські координати літературно-медичного дискурсу послідовно змінюються в залежності від тенденцій і настроїв своєї доби, оприявнюючи культурно-історичний контекст нації і суспільства в цілому. Вивчення медичного вектору художніх творів уможливлює поглиблене розуміння національного характеру та унікальної світоглядної моделі у конкретній літературі світу, що зумовлює актуальність дослідження.

Lysanets Yuliia
THE HISTORY OF MEDICINE IN THE MIRROR OF THE U.S. LITERATURE
Annotation
Literature and medicine are deeply anthropocentric, ontologically related and inherently interconnected areas, whose central focus is the desire to understand the Human Beings and (in one’s own way) to heal them. The diagnostic process underlies medicine and literature: medicine is aimed at detecting the pathological conditions of the human body, whereas literature is a powerful means of exposing the defects of human society. Literary and medical discourse is a result of the penetration of the concept sphere of medicine into the plane of artistic works in order to re-consider the fundamental questions and find answers to them – the relationship between people, the attitude towards the Other, self-improvement and search for oneself, the desire to understand a person in key projections of one’s self – in the modes of health, illness and recovery. The article examines the main stages in the development of the U.S. medicine and the peculiarities of their depiction in the literary works by the American writers of the 19th-20th centuries. The author analyzes the influence of “The Flexner Report” (1910) on the development of the U.S. medicine and prose. The role of literary and medical discourse in the system of American prose of the 19th-20th centuries has been considered. The study found that the history of medicine in the United States of America finds a vivid reflection in the literary works of contemporaries at every stage of its formation and development. The aesthetic and philosophical coordinates of literary and medical discourse consistently change depending on the tendencies and attitudes of their epoch, revealing the cultural and historical context of the nation and the society in general. The study of the medical vector in literary works enables an in-depth understanding of the national character and a unique world-view model in a particular world literature, which determines the relevance of the research.
Завантажити документ