Бітківська Галина
ХУДОЖНЯ РЕЦЕПЦІЯ ОБРАЗУ ПОКОЛІННЯ В ЖУРНАЛЬНОМУ НАРАТИВІ
Анотація
У статті досліджуються структурно-стилістичні особливості образу покоління в журналі «Дніпро» на матеріалі публікацій різних років (1967–2011). Для аналізу обрано різні за жанрами тексти – літературно-критична стаття, повість-шоу і роман про митця, що зумовлює певні труднощі під час дослідження. Водночас спільні позиції для їхнього сприйняття створює журнальний контекст та магістральна проблема образу покоління, яка порушується в них. Поняття «покоління» застосовується в широкому сенсі для позначення уявної соціокультурної спільноти, а не для специфічного позначення літературного покоління. Встановлено, що самоусвідомлення покоління відбувається в процесі порівняння суб’єкта зі своїми сучасниками або при протиставленні світоглядної парадигми однієї доби іншому часу. Висловлюється припущення, що художня рецепція образу покоління в журнальному наративі формується під впливом концепції видання, соціокультурних ознак доби та світовідчуття письменника. Аналіз художніх текстів та редакційних і літературно-критичних матеріалів надає підстави для систематизації засобів конструювання образу покоління та інтерпретаційної ролі рамок і журнального простору.

Bitkivska Halyna
ARTISTIC RECEPTION OF THE IMAGE OF THE GENERATION IN THE JOURNAL NARRATIVE
Annotation
The research devoted to the structural-stylistic features of the image of the generation in the journal «Dnipro» on the material of publications of different years (1967-2011). The different genres of texts are chosen for the analysis. For example, a literary – critical article, a novel – show and a novel about artist that cause some difficulties during the research, that’s why the interdisciplinary methodology is used for the solution. At the same time the journalistic context and the main problem of the image of the generation create common positions for their perception. The concept «generation» is used in the wide sense for the description of the imaginary socio – cultural community, but not for the specific description of the literary generation. It is defined that self – awareness of the generation occurs in the process of comparing a subject with its contemporaries or in opposition the philosophical paradigm of one epoch to other period of time. It is assumed that the artistic reception of the image of the generation in the journal narrative is formed under the influence of the edition concept, socio-cultural signs of the time and attitude of the writer.
Завантажити документ