Іванців Орислава
ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АНГЛОМОВНИХ ПРЕС-РЕЛІЗІВ МІЖНАРОДНИХ КОСМЕТИЧНИХ КОМПАНІЙ
Анотація
У статті проаналізовано лінгвопрагматичні особливості англомовних прес-релізів міжнародних косметичних компаній, таких як Avon, Estee Lauder Companies і Mary Kay, розміщених на їхніх офіційних веб-сайтах. Електронний прес-реліз є своєрідною формою фіксації в Інтернеті призначеної для цільового адресата актуальної інформації про важливу подію в житті суб’єкта з метою нарощення його пабліцитного капіталу та формування необхідного корпоративного іміджу. Це багатовимірне семіотичне утворення, яке поєднує вербальні та невербальні засоби інформування та впливу на цільову аудиторію, вибір яких залежить від прагматичної установки його автора, а також від головних жанротвірних факторів прес-релізу, таких як надлишковість інформації та лексико-граматична замкненість повідомлення. Надлишковість інформації реалізується завдяки використанню великої кількості повторів, які мають системний характер. Лексико-граматична замкненість досліджуваного жанру виражається в однотипності засобів, які використовуються в ньому.

Ivantsiv Oryslava
LINGUOPRAGMATIC POTENTIAL OF ENGLISH PRESS RELEASES OF INTERNATIONAL COSMETIC COMPANIES
Annotation
The article focuses on analyzing the linguopragmatic features of the English press releases of international cosmetic companies, such as Avon, Estee Lauder Companies and Mary Kay posted on their official websites. The electronic press release is recognized as a specific form of displaying relevant information about company’s activities on the Internet aimed at accumulating publicity capital of the initiator of communication and developing its positive corporate image. It is a multidimensional semiotic formation that combines verbal and nonverbal means of informing and influencing the target audience, the selection of which depends on the pragmatic intention of the author and the main genre-forming factors of press release, such as information redundancy and lexical and grammatical closedness. The information redundancy is realized by the frequent use of repetitions in this type of genre. The lexical and grammatical closedness of press release is expressed in the uniformity of means used in it.
Завантажити документ