Бокшань Галина
ДО ПРОБЛЕМИ ТЕРІОМОРФНОСТІ У ТВОРАХ ВІРИ ВОВК І ГАЛИНИ ПАГУТЯК
Анотація
У статті визначено специфіку візуалізації теріоморфності у творах В. Вовк і Г. Пагутяк. Основну увагу зосереджено на образотворенні головних персонажів повістей «Спілкування з опалевим метеликом» і «Народження і смерть чоловічка завбільшки з метелика». З’ясовано особливості втілення в теріоморфних образах традиційних атрибутів міфологеми метелика. Виявлено типологічні збіги у творах В. Вовк і Г. Пагутяк на мотивному рівні, що полягають у зв’язках головних персонажів обох повістей із мотивами згубної душевної сліпоти та відновлення космічної гармонії. Акцентується кореляція цих образів із бінарними опозиціями «життя–смерть», «верх–низ» («духовне–матеріальне»), «місто/цивілізація–природа». Підкреслюється зв'язок із однією з фундаментальних міфологічних антиномій на рівні заголовка в повісті Г. Пагутяк, а також аналізується інтерпретація символіки міфологеми метелика в есеях письменниці. Висновується, що візуалізація теріоморфності у творах В. Вовк і Г. Пагутяк є способом художньої артикуляції злагодженого зв’язку людини з природою. Визначено, що співвіднесеність із міфологемою метелика на рівні заголовків обох повістей увиразнює їх естетичні й етичні модуси.

Bokshan Halyna
TO THE PROBLEM OF ZOOMORPHISM IN VIRA VOVK’S AND HALYNA PAHUTIAK’S LITERARY WORKS
Annotation
The study determines the specific character of visualizing zoomorphism in V. Vovk’s and H. Pahutiak’s literary works. It pays special attention to creating the main characters of the novelettes «The Communication with an Opal Butterfly» and «The Birth and Death of the Man of a Butterfly Size». The paper examines the peculiarities of the embodiment of the traditional attributes of the Butterfly mythologem in the authors’ zoomorphic characters. It finds out the typological resemblances in V. Vovk’s and H. Pahutiak’s literary works at the motif level, consisting in the connections of the main characters of both novelettes with the motifs of destructive soul blindness and the reconstruction of univeral harmony. The study focuses on the correlation of these characters with the binary oppositions «life–death», «top–bottom» («spiritual–material»), «city/civilization–nature». It emphasizes the connection with one of the fundamental mythological antinomies at the title level in H. Pahutiak’s novelette, and also analyzes the interpretation of the symbology of the Butterfly mythologem in the writer’s essays. The conclusion is made that the visualization of zoomorphism in V. Vovk’s and H. Pahutiak’s literary works is a means of the literary articulation of harmonious relationships between man and nature. The study highlights that the correlation with the Butterfly mythologem at the title level of both novelettes emphasizes their esthetic and ethic modi.
Завантажити документ