Баденкова Вікторія
СЛОВОТВІРНІ ОСОБЛИВОСТІ ОКАЗІОНАЛЬНИХ СЛІВ У ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ Д. КРЕМЕНЯ
Анотація
У статті розглядаються оказіоналізми Д. Кременя, утворені за словотвірними моделями різної продуктивності. Установлюється структурна, семантична та функціональна своєрідність авторських новотворів у сучасному поетичному мовленні.

Badenkova Viktoriia
WORDBUILDING FEATURES OF OCCASIONAL WORDS IN THE POETIC DISCOURSE OF D. KREMENYA
Annotation
In the article is studied occasionalisms of D. Kremen, which are formed on word-building models of various productivity. The structural, semantic and functional originality of author's innovations in modern poetic speech is established.
Завантажити документ