Зинякова Анжеліка
АКЦЕНТУАЦІЯ ІМЕННИКІВ У ПОЕМІ «НАЙМИЧКА» Т. ШЕВЧЕНКА
Анотація
На сьогодні дослідження в галузі акцентології ведуться в кількох аспектах, одним з яких є систематизація наголосу української літературної мови шляхом вивчення мови творів письменників, оскільки саме мова художніх творів, зокрема поетичних, відбиває основні закономірності й тенденції наголошування слів. Тому поезія, безперечно, є необхідним і невичерпним матеріалом для вивчення й дослідження системи наголосу української мови. Дослідженню акцентуаційних особливостей різних морфологічних класів на матеріалі поетичного мовлення корифеїв рідного слова – І. Котляревського, Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки – присвятили свої праці З. Веселовська, В. Скляренко, В. Винницький, А. Білоштан, А. Зинякова, В. Желязкова та інші представники акцентологічних шкіл. Запронована наукова розвідка присвячена специфіці акцентуації іменників чоловічого, жіночого та середнього родів в українській мові. Джерельною базою для проведеного дослідження стали: текст славнозвісної поеми «Наймичка» Т. Шевченка, основоположника нової української літературної мови, та сучасні лексикографічні акцентологічні джерела. У ході аналізу фактичного матеріалу з’ясовано, що наголошення більшості іменників у поемі збігається з сучасним літературним наголошенням. Це є доказом того, що на час написання поетичного твору акцентуаційні норми сучасної української мови були вже усталеними. Подальший же аналіз акцентуації іменних частин мови поетичних творів Кобзаря дасть можливість з’ясувати основні тенденції їхнього наголошування в українській літературній мові, що в свою чергу дасть можливість мати цілісну картину української акцентної системи.

Zinjakova Anzhelika
EMPHASIS OF NOUNS IN THE POEM «HANDMAIDEN» BY T. SHEVCHENKO
Annotation
Nowadays, research in the field of accentology are conducted in several respects, one of this is the systematization of the emphasis of the Ukrainian literary language through the study of the language of the works of writers, because exactly language of artistic works, in particular poetic, reflects the main regularities and tendencies of emphasizing of words. That’s why poetry is a necessary and inexhaustible material for studying and researching of the system of the accentuation of the Ukrainian language. Investigation of the accentuating features of various morphological classes on the material of poetic speech of the coryphaeus of the native word - I. Kotlyarevsky, T. Shevchenko, I. Franko, Lesia Ukrainka - devoted their works Z. Veselovskaya, V. Sklyarenko, V. Vynnytsky, A. Biloshtan, A. Ziniakova, V. Zhelyazkova and other representatives of the accentological schools. The scientific article is devoted to the specifics of the accentuation of the nouns of the masculine, feminine and neuter genders in the Ukrainian language. The main base of this research became: the text of the famous poem «Handmaiden» by T. Shevchenko , who was founder of a new Ukrainian literary language, and modern lexicographic sources. During the analysis of the actual material we found out that the emphasis of most of nouns in the poem coincides with the modern literary emphasis. This proves that at the time of writing of the poetic work, the accentutional norms of the modern Ukrainian language were already established. Successive analysis of accentuation of nouns in poetry of Kobzar will give an opportunity to find out the main trends of their emphasis in the Ukrainian literary language and this will give an opportunity to have the whole picture of the Ukrainian accent system.
Завантажити документ