Валявська Неля
ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ОБРАЗНОСТІ У ПОЕЗІЯХ В. БОЙЧЕНКА
Анотація
У статті робиться спроба проаналізувати лексичні засоби образності поезій В. Бойченка крізь призму стилістично нейтральної та стилістично маркованої лексики. На фактичному матеріалі з’ясовано, що більшість текстового масиву поета складає емоційно нейтральна лексика, яка у контекстному значенні набуває смислотворчих та метафоричних означень. Стилістично забарвлена лексика переважно стає допоміжним засобом і служить одним із засобів емоційного увиразнення, насичення віршованих текстів.

Valyavskaya Nelya
LEXICAL MEANS OF IMAGERY IN POETRY OF V. BOYCHENKO
Annotation
The article attempts to analyze the lexical means of figurative poetry of V. Boychenko through the prism of stylistically neutral and stylistically marked vocabulary. On the factual material it became clear that most of the text array of the poet is an emotionally neutral vocabulary, which in context takes on semantic and metaphorical meanings. Stylistically colored vocabulary predominantly becomes an auxiliary tool and serves as one of the means of emotional expression, saturation of poetic texts.
Завантажити документ