ВИПУСК 1, 2017

Детальніше »

ЗМІСТ

Про випуск
Детальніше »
Абабілова Наталія, Шапочка Катерина, Усаченко Ірина
ТОК-ШОУ ЯК ЖАНР СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ДИСКУРСУ
Ababilova Nataliia, Shapochka Kateryna, Usachenko Iryna
TALK SHOW AS A GENRE OF CONTEMPORARY ENGLISH-LANGUAGE TELEVISION DISCOURSE
Детальніше »
Арпентьєва Маріям
КРИЗОВА ДОПОМОГА І ВІРШОТЕРАПІЯ
Arpentieva Mariam
CRISIS HELP AND POETRY THERAPY
Детальніше »
Баденкова Вікторія , Троценко Євгенія
СТРУКТУРНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІБЛЕЇЗМІВ У ПОЕТИЧНОМУ ІДІОСТИЛІ Д.КРЕМЕНЯ
Badenkova Viktoriia, Trotsenko Jаne
STRUCTURAL AND SEMANTIC TRANSFORMATIONS OF BIBLEISMS IN POETIC IDIOSTYLE OF D.KREMІN
Детальніше »
Бужикова Тетяна
ХУДОЖНЄ ВТІЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІОСОФІЇ В ОБРАЗІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Buzhykova Tetiana
ARTISTIC PRESENTATION OF NATIONAL HISTORIOSOPHY IN THE CHARACHTER OF BOHDAN KHMELNYTSKY
Детальніше »