Тодорова Биляна
КОМПЮТЪРНО ОПОСРЕДСТВАНАТА КОМУНИКАЦИЯ В ГЛОБАЛИЗИРАНИЯ СВЯТ
Анотація
Целта на статията е да представи същността и особеностите на компютърно-опосредстваната комуникация (КОК), както и нейната роля в съвременния глобализиран свят. Описани са промените, които КОК предизвиква във всички функционални сфери, и оттам – във всички функционални стилове. Обърнато е внимание също така на предимствата и недостатъците на този тип общуване.

Todorova Bilyana
COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION IN THE GLOBALIZED WORLD
Annotation
The article aims to present the nature and the distinctive features of Computer-mediated Communication (CMC), as well as its place in the modern globalized world. These changes which are caused by CMC in all functional spheres and functional styles are also described. Much attention has been paid to the advantages and disadvantages of this kind of communication.
Завантажити документ